Hoe is dit planMER gemaakt?

In dit gedeelte kunt u aan de linkerkant navigeren door de verschillende onderwerpen van de milieueffectbeoordeling voor de scenario's.

Met het planMER wordt inzicht gegeven in:

  • De staat van en trends in de leefomgeving van Breda. Dit is de huidige situatie (2020) en de verwachte toekomstige autonome ontwikkeling (in 2030 en waar mogelijk 2040)

  • De effecten van het nieuwe beleid op de voorziene staat van de leefomgeving in 2030 (en daar waar mogelijk 2040)

  • De mate waarin nieuw beleid bijdraagt aan het behalen van de ambities van de Omgevingsvisie (‘doelbereik’)

De kwaliteiten van de leefomgeving en de effecten van de Omgevingsvisie zijn in beeld gebracht aan de hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader is gebaseerd op de drie lagen van People-Planet-Profit. Per laag zijn de thema’s aangegeven en de daarbij beschouwde indicatoren.

Het beoordelingskader vormt de basis voor de ‘foto van de leefomgeving’. In de ‘foto van de leefomgeving’ is de huidige situatie en autonome ontwikkeling (tot 2030) per indicator omschreven. De autonome ontwikkeling is de situatie in 2030 als het huidige beleid voorgezet wordt. Op basis van beschikbare kwantitatieve informatie en een per indicator gedefinieerde schaallat is het kwaliteitsniveau (score) toegekend voor de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. Het toegekende kwaliteitsniveau is een gemeentebreed beeld. Daar waar relevante afwijkingen zijn per deelgebied is dat in de onderbouwende beschrijving benoemd.

Voor het planMER heeft de gemeente Breda vier scenario’s opgesteld die onderling onderscheidend zijn in beleidsuitspraken op:

  1. Maatschappelijke ontwikkeling: lokalisering versus globalisering

  2. Ruimtelijke ontwikkeling: bundeling van ontwikkelingen versus spreiding van ontwikkelingen binnen de gemeente.

Op basis van informatie uit de ‘Foto van de leefomgeving’ en de mening van experts is voor elk van de beleidsuitspraken behorende bij de vier scenario’s die onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie in beeld gebracht of er sprake is van een mogelijke kans op een positief effect, een mogelijk risico op een negatief effect of geen effect wordt verwacht.

Doel van het in beeld brengen van de effecten van de scenario’s was om tussentijds reflectie te bieden voor de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie. De conclusies en aandachtspunten zijn meegenomen bij het opstellen van de ontwerp Omgevingsvisie (voorkeursscenario). Doel van het in beeld brengen van de effecten van het voorkeursscenario is het kunnen aanscherpen van de ontwerp Omgevingsvisie enerzijds, en het meegeven van aandachtspunten voor het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma’s.
Effecten van beleidsuitspraken kunnen vaak nog zowel positief als negatief uitpakken, afhankelijk van de verdere concretisering in de uitwerking in de definitieve Omgevingsvisie, programma’s, de vervolgbesluiten en van de inzet van het instrumentarium. De beoordeling van de scenario’s is daarom met behulp van een beschouwing van de kansen op mogelijke positieve effecten en risico’s op mogelijke negatieve effecten in beeld gebracht. Deze effecten hoeven niet daadwerkelijk op te treden maar geven een indicatie van mogelijke gevolgen van de beleidsuitspraak.

De gemeente Breda heeft de kansen en risico’s die samenhangen met de vier scenario’s gebruikt ter aanscherping van het beleid dat een uiteindelijke plek krijgt in de Omgevingsvisie, dit is het voorkeursscenario. Het voorkeursscenario is een samenvoeging van beleidsuitspraken uit de vier scenario’s. Ook het voorkeursscenario is beoordeeld op basis van kansen op positieve effecten en risico’s op negatieve effecten.

Tenslotte is in het planMER is beoordeeld in hoeverre de ambities zoals deze nu geformuleerd zijn, haalbaar zijn in 2030 en in welke mate de beleidsuitspraken uit het voorkeursscenario daaraan bijdragen (doelbereik). Daarnaast zijn er zogenaamde ‘botsproeven’ uitgevoerd. Hierin is gekeken in hoeverre beleidsuitspraken mogelijk onderling strijdig zijn (botsen) of onderling kansen bieden op versterking. De beleidsuitspraken zijn systematisch met elkaar geconfronteerd in een beoordelingstabel.