Het voorkeursscenario: sterk en veerkrachtig Breda

Het voorkeursscenario sterk en veerkrachtig Breda is een samenvoeging van de vier scenario’s. Kenmerkend voor het voorkeursscenario is de focus op een grotere bevolkingsgroei (170%) ten opzichte van de provinciale bevolkingsprognoses. De woningbouwbehoefte van 25.800 woningen wordt voor 90% binnenstedelijk en in hoge dichtheden gerealiseerd. Dit komt met name tot stand door transformatie van werklocaties (bedrijven en kantoren). Hierbij wordt ingezet op een menging van wonen, werken en voorzieningen. De overige 10% vindt plaats door uitbreidingen van de dorpen Teteringen, Bavel en Prinsenbeek. Ten aanzien van bedrijvigheid geldt een uitbreidingsvraag van 100 hectare. Bij binnenstedelijke herontwikkelingen is de ambitie om minimaal 20% van het terrein groen in te richten en bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt 10% vergroend.

Wat betreft voorzieningen wordt zowel op lokaal niveau ingezet op (buurt)winkelcentra. Vrijkomende bebouwing rond (buurt)winkelcentra wordt ingevuld met maatschappelijke voorzieningen, zoals zorgvoorzieningen, flexwerkplekken of woningen voor specifieke doelgroepen. Het centrum van Breda wordt een internationaal winkelmilieu, waar ruimte is voor evenementen. Er wordt actief ingezet op het creëren van verbindingen tussen wijken, oeververbindingen en spooronderdoorgangen voor voetgangers en fietsers (actieve mobiliteit).

In het buitengebied (en voor een klein deel in de stad) worden de nog ontbrekende delen van het Natuurnetwerk Brabant en de bijbehorende ecologische verbindingszones gerealiseerd (305 hectare nieuwe natuur en 27 kilometer aan ecologische verbindingszones). Daarnaast wordt er 267 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd binnen het Gemeentelijk Natuurnetwerk in de aankomende 6 jaar met 37 kilometer aan ecologische verbindingszones. Om de toenemende recreatieve druk te compenseren worden is het de ambitie om de bestaande bossen met 130 hectare nieuw bos uit te breiden. En om barrièrewerking te voorkomen worden er 132    faunapassages aangelegd. In het stedelijk gebied wordt een grootschalig zoetwaterreservoir gerealiseerd, de Zoete Delta gericht op extra waterberging en verbetering van het regionale ecologische- en watersysteem, waarbij de historische situatie als inspiratie dient. De Zoete Delta dient tevens als onderlegger voor stedelijke ontwikkeling, recreatie en ontmoeten in Breda.

Wat betreft mobiliteit wordt er ingezet op internationale, regionale en lokale verbindingen. Er wordt ingezet op een betere internationale treinverbinding naar België en Duitsland. Regionale verbindingen worden versterkt via HOV-lijnen en Bus Rapid Transport met mobiliteitshubs in en aan de rand van de stad. Via snelfietsroutes wordt Breda met omliggende kernen verbonden. Binnen Breda worden routes voor langzaam verkeer (fiets en voetganger) aangelegd. Tenslotte wordt de Noordelijke Rondweg in capaciteit vergroot.

Voor de energietransitie wordt aangesloten bij de regionale energiestrategie (RES). Grootschalige energieopwekking vindt plaats met zon en wind (langs de A16). Lokaal wordt aangesloten op kleinschaliger initiatieven voor zonneparken en het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. Meervoudig ruimtegebruik is daarbij uitgangspunt. Het verder uitgebouwde warmtenet is gekoppeld aan externe opwekking (o.a. Moerdijk en/of Geertruidenberg) en aan duurzame bronnen als geo- en aquathermie.

Tenslotte wordt ingezet op het verminderen van het gebruik van grondstoffen en het efficiënter inzetten van grondstoffen.

Klik hier voor de beleidsuitspraken die onder het voorkeursscenario beoordeeld zijn.

Figuur 8: Overzichtskaart voorkeursscenario (grotere weergave)