Effecten van de vier scenario’s

De beleidsuitspraken uit de vier scenario’s zijn per indicator beoordeeld op basis van het aantal kansen op positieve effecten en het aantal risico’s op negatieve effecten. In onderstaand figuur 7 is de vergelijking van de scenario’s op laag niveau (people-planet-profit) weergeven.

Figuur 7: Vergelijking aantal kansen en risico's van de vier scenario's

Deze figuur weergeeft het aantal kansen op positieve effecten en het aantal risico's op negatieve effecten. Deze aantallen zijn weergegeven per scenario en onderverdeeld in "People", "Planet" en "Profit".

Algemeen

Scenario 1 (klik hier voor het rad van scenario 1) leidt, in tegenstelling tot de andere scenario’s, per saldo tot meer kansen dan risico’s op de leefomgeving. Dit is te verklaren doordat scenario 1 zich kenmerkt door een beperkte groei van de gemeente en Breda zich meer maatschappelijk lokaal ontwikkelt. Hierbij zijn de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen voornamelijk op inbreiding gefocust en kleinschalig. Scenario 2 (klik hier voor het rad van scenario 2) en scenario 4 (klik hier voor het rad van scenario 4) kenmerken zich door een bovenstedelijk perspectief met de focus op respectievelijk inbreiding en uitbreiding en verdere ontwikkeling als netwerkstad met internationaal karakter. Hierbij geldt dat scenario 4 ten opzichte van scenario 2 een forse groei in inwoneraantal kent. Voor zowel scenario 2 als 4 is wat betreft kansen en risico’s op de leefomgeving per saldo sprake van weinig onderscheid.

Scenario 3 (klik hier voor het rad van scenario 3) is, voor wat betreft de risico en kansen op de leefomgeving, vergelijkbaar met scenario 1. Doordat scenario 3 meer inzet op spreiding van ruimtelijke functies dan bij scenario 1, neemt de druk op de ‘planet’ thema’s meer toe in scenario 3.

Voor alle vier de scenario’s geldt dat ze het meest onderscheidend zijn op het thema ‘planet’. Scenario 4 leidt, gevolgd door scenario 3, tot de grootste druk op ‘planet’ thema’s zoals natuur en biodiversiteit, milieukwaliteit en bodem en water ten opzichte van de overige twee scenario’s. Ondanks dat scenario 4 leidt tot de grootste druk op de ‘planet’ onderwerpen, biedt scenario 4 daarentegen ook het meeste perspectief op de thema’s economische vitaliteit, wonen en verstedelijking en bereikbaarheid. Ook scenario 2 biedt kansen op deze thema’s, maar deze kansen zijn minder groot in vergelijking met scenario 4.