Scenario 4: de internationale stadsregio

Scenario 4 ligt op het grensvlak van internationaal en spreiding. Kenmerkend voor scenario 4 is de focus op doorgroei naar 300.000 inwoners, waarbij Breda een centrumstad wordt. Woningbouw wordt verdubbeld en vindt plaats op verschillende locaties verspreid over de stad, in de dorpen en ook in het buitengebied in hoge dichtheden. Het centrum van Breda kent een internationaal winkelmilieu en evenementen die bekendheid genieten, tot ver over onze landsgrenzen. Om voldoende werkgelegenheid te kunnen realiseren zijn nog eens 40 tot 60 ha nieuwe werkgebieden nodig. Ook voor de opvang van transformaties van bestaande terreinen tot woongebieden. Deze nieuwe werkgebieden worden zowel binnenstedelijk gesitueerd, als in de nieuwe uitbreidingsgebieden aan de randen van de stad. De nieuwe woon- en werkgebieden krijgen een stevig groen/blauw casco, inclusief stads- en buurtparken en worden omringd door een robuust natuur- en landgoederenlandschap. Omdat het aantal inwoners dat het buitengebied als uitloopgebied gaat gebruiken aanzienlijk stijgt, is er voor landbouw immers geen plaats meer in het Bredase buitengebied. Een robuust stelsel van ecologische verbindingszones door de stad draagt bij aan de leefkwaliteit van het bestaand stedelijk gebied. Wat betreft mobiliteit ligt de focus op zowel uitbreiding van de wegcapaciteit, als ook de inzet op goede OV-verbindingen zowel lokaal als regionaal en snelfietsroutes naar het omliggende gebied. Tenslotte beschikt Breda over een omvangrijk warmtenet dat gekoppeld is aan grootschalige opwekking buiten de stad. Klik hier voor de beleidsuitspraken die onder scenario 4 beoordeeld zijn.

Figuur 6: Overzichtskaart scenario 4 (grotere weergave)

Deze kaart weergeeft welke gebieden binnen de gemeente waarvoor (wonen, werken, groen) worden gebruikt. Ook zijn OV-verbindingen en andere infrastructuur weergegeven.