Scenario 3: de economisch duurzame stad

Scenario 3 ligt op het grensvlak van lokaal en spreiding. Kenmerkend voor scenario 3 is de focus op een bevolkingsgroei die gelijk is aan de provinciale prognose, waarbij de menselijk maat, maatwerk en nabijheid van voorzieningen voorop staan. Woningbouw (toename van 12.000 woningen) vindt plaats op verschillende locaties verspreid over de stad, in de dorpen en ook in het buitengebied en sluit daarbij aan op de specifieke lokale vraag. Voorzieningen zijn lokaal georiënteerd. Het grondgebruik in het buitengebied sluit aan bij de karakteristiek van het landschap en bestaat uit een mozaïek van teelten op het zand en natte teelten in de beemden en polders. Het natuur- en landgoederenlandschap wordt zoveel mogelijk behouden, met behoud van cultuurhistorische waarden. Het stedelijk gebied is doorregen door een fijnmazig netwerk van groenstructuren en (stads)parken, waar de inwoners kunnen verblijven, sporten en recreëren. Bedrijvigheid wordt uitgebreid, ook in het buitengebied, maar heeft geen grootschalig karakter. Woon- en werkgebieden en voorzieningen zijn onderling verbonden met een uitgebreid en fijnmazig netwerk van goed ingerichte wandel- en fietsroutes die doorlopen in het buitengebied. Daar hebben zij tevens een recreatieve functie. Wat betreft mobiliteit ligt de focus op snelfietsroutes naar het omringende gebied en een grootschalig aanbod van deelmobiliteit bij mobiliteitshubs. Ook de Noordelijke Rondweg wordt in capaciteit vergroot. Tenslotte liggen verspreid over het stedelijk gebied liggen lokale, veelal coöperatieve energienetwerken die in de lokale behoefte voorzien. Klik hier voor de beleidsuitspraken die onder scenario 3 beoordeeld zijn.

Figuur 5: overzichtskaart scenario 3 (grotere weergave)

Deze kaart weergeeft welke gebieden binnen de gemeente waarvoor (wonen, werken, groen) worden gebruikt. Ook zijn OV-verbindingen en andere infrastructuur weergegeven.