Scenario 2: de internationale stad

Scenario 2 ligt op het grensvlak van internationaal en bundeling. Kenmerkend voor scenario 2 is de focus op een bevolkingsgroei die gelijk is aan de provinciale prognose, waarbij de woningbehoefte (toename van 12.000 woningen) gericht is op immigratie vanwege het internationale milieu van Breda. Woningbouw is gericht op inbreiding in een centrum-stedelijk milieu, geconcentreerd in hoge dichtheden met een mix van wonen en werken. Wat betreft voorzieningen wordt het centrum ingericht als internationaal winkelmilieu waar ook evenementen plaatsvinden. De mobiliteitsopgave die hieraan gerelateerd is, is gericht op zowel regionale verbindingen (Bus Rapid Transport en HOV-lijnen) als ook snelfietsroutes. Stadrand hubs aan de rand van de stad vangen de druk van buitenaf op. Internationaal gezien ontwikkelt Breda zich als internationaal knooppunt in het treinverkeer naar België en Duitsland. Door de groei is er ook behoefte aan extra bedrijventerreinen. Nieuwe internationaal georiënteerde bedrijventerreinen worden gebundeld langs het spoor en de snelwegen. Het landschap is namelijk één van de belangrijkste internationale vestigingsvoorwaarden. Het landschap wordt dan ook versterkt, met name door landbouwinclusieve natuurontwikkeling, met nieuwe landschapselementen. Deze gebieden zijn onderling verbonden door stevige ecologische verbindingszones dwars door het stedelijk gebied. Tenslotte liggen langs de bundel A16/HSL meerdere ecologische energielandschappen, maar het warmtenet van de stad is verbonden met grootschalige externe energieopwekking op Moerdijk en de centrale in Geertruidenberg. Klik hier voor de beleidsuitspraken die onder scenario 2 beoordeeld zijn in het planMER.

Figuur 4: Overzichtskaart scenario 2 (grotere weergave)

Deze kaart weergeeft welke gebieden binnen de gemeente waarvoor (wonen, werken, groen) worden gebruikt. Ook zijn OV-verbindingen en andere infrastructuur weergegeven.