De vier scenario’s

Voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Breda en het planMER zijn scenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s gaan in op de vraag hoe Breda zich richting de toekomst, 2040, kan ontwikkelen. De scenario’s geven richting aan mogelijke ruimtelijke invullingen van het omgevingsbeleid en sluiten aan op de actuele uitdagingen in de stedelijke ontwikkeling van Breda.

De twee stedelijke uitdagingen die uitgangspunt vormen voor de scenario’s en weergegeven zijn in figuur 2 zijn:

  • Maatschappelijke ontwikkeling: lokalisering versus globalisering

  • Ruimtelijke ontwikkeling: bundeling van ontwikkelingen versus spreiding van ontwikkelingen binnen de gemeente

De scenario’s zijn bedoeld om het speelveld van keuzes die in de Omgevingsvisie gemaakt worden af te dekken. De scenario’s zijn onderscheidend genoeg om een breed palet aan mogelijke risico’s voor negatieve effecten en kansen voor positieve effecten op de leefomgeving in het planMER in beeld te brengen. Op basis van dit beeld kunnen keuzes in de Omgevingsvisie gemaakt worden en/of randvoorwaarden mee worden gegeven aan bepaalde ontwikkelingen.

Figuur 2: Positionering scenario's ten opzichte van de twee stedelijke uitdagingen

Dit figuur weergeeft een assenstelsel. Op de X-as staat helemaal links "lokaal" en helemaal rechts "globaal". Op Y-as staat bovenaan "bundeling" en onderaan "spreiding". Scenario 1 bevindt zich in het vak lokaal/bundeling. Scenario 2 bevindt zich in het vak globaal/bundeling. Scenario 3 bevindt zich in het vak lokaal/spreiding. Scenario 4 bevindt zich in het vak spreiding/globaal.

De volgende vier scenario’s zijn opgesteld: