Het beoordelingskader

Hieronder ziet u het beoordelingskader.

Laag

Thema

Indicatoren

People

Gezondheid (gezondheidsbevordering)

Gezonde leefstijl en leefomgeving, groenbeleving

Veiligheid

Externe veiligheid, misdrijven en overlast, verkeersveiligheid

Wonen en verstedelijking

Passend woningaanbod, betaalbare huisvesting, duurzame woningen, adequate voorzieningen

Welzijn

Sociale samenhang, eenzaamheid en inclusiviteit, mantelzorg

Planet

Klimaat

Wateroverlast, hitte, droogte, broeikasgassen, overstromingen

Milieukwaliteit (gezondheidsbescherming)

Luchtkwaliteit, geluidhinder, lichthinder, geurhinder

Bodem en water

Bodemkwaliteit, grond- en oppervlaktewater

Natuur en biodiversiteit

Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland (buiten Natura 2000-gebieden), biodiversiteit

Openbare ruimte en landschap

Kwaliteit openbare ruimte, cultureel erfgoed

Energie

Energiebesparing, duurzame energieopwekking

Profit

Grondstoffen en circulariteit

Grondstoffen (en circulariteit)

Economische vitaliteit

Aantrekkelijk vestigingsklimaat, werkgelegenheid, economische zelfredzaamheid, kennis en innovatie

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer, infrastructuur, fietsverkeer, internationale bereikbaarheid, duurzame en slimme mobiliteit.