De staat van de fysieke leefomgeving

De staat van de fysieke leefomgeving van Breda is visueel weergegeven in figuur 1, zowel voor de huidige situatie (lichte lijn) als voor de autonome ontwikkeling tot 2030 (donkere stippellijn).

De huidige situatie laat een wisselend beeld zien. Vooral wat betreft de indicatoren voorzieningenniveau, droogte, overstromingen, geurhinder, kwaliteit openbare ruimte, aantrekkelijk vestigingsklimaat, werkgelegenheid, kennis en innovatie, openbaar vervoer en internationale bereikbaarheid staat de fysieke leefomgeving er op dit moment over het algemeen goed voor. Onder druk staan de verkeersveiligheid, betaalbare huisvesting, broeikasgassen, geluidhinder, bodemkwaliteit, grond- en oppervlaktewater, kwaliteit van het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse bos, biodiversiteit, duurzame energieopwekking, grondstoffen (en circulariteit) en infrastructuur.

De autonome ontwikkeling laat zien dat de staat van de leefomgeving richting 2030 voor enkele indicatoren verslechtert. De gemeente zal richting de toekomst steeds meer te maken krijgen met dominante autonome trends waarop de gemeente geen of weinig invloed kan uitoefenen, waaronder klimaatverandering, (geo)politieke, demografische, technologische en economische ontwikkelingen. Bestaand beleid keert de negatieve trends naar verwachting niet. Kritische kwaliteitsniveaus[1] in de gemeente Breda zijn verkeersveiligheid, betaalbare huisvesting, geluidhinder en grond- en oppervlaktewater. Knelpunten die nu bestaan maar verdwijnen of verbeteren door autonome ontwikkeling zijn onder andere biodiversiteit en Natura 2000-gebieden (mits instandhoudingsdoelen worden behaald) en broeikasgassen. Ten aanzien van duurzame energieopwekking, grondstoffen (en circulariteit) en infrastructuur geldt dat er autonoom verbeteringen plaatsvinden, maar dat het kwaliteitsniveau ‘rood’ blijft.

Figuur 1: Rad van de leefomgeving huidige situatie en autonome ontwikkeling (grotere weergave)

Dit figuur
  • 1 Het Rad laat zien dat deze onderdelen verslechteren, als de gemeente niet ingrijpt en het huidige vastgestelde beleid uitvoert