Doelbereik

Om na te gaan in hoeverre het beleid uit de Omgevingsvisie bijdraagt aan de gestelde ambities is de mate van doelbereik in beeld gebracht. De negen ambities en de relevante indicatoren zijn hier weergeven. Voor het doelbereik is eerst bepaald welke indicatoren een raakvlak hebben met de ambities, waarna de effecten van deze indicatoren per ambitie opgeteld zijn (op basis van de effectbeoordeling) tot het aantal kansen op positieve effecten en risico’s op negatieve effecten zoals hieronder weergeven in figuur 10.

Op basis van deze analyse kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

  • Als gevolg van het beleid opgenomen in de Omgevingsvisie wordt positief bijgedragen aan nagenoeg alle geformuleerde ambities;

  • De analyse geeft geen inzicht in hoeverre ambities wel of niet gehaald worden. Wel geeft het een beeld hoeveel inzet er wordt gedaan om een bijdrage te leveren aan de ambities;

  • Voor 2 ambities zijn er enkel kansen op positieve effecten geconstateerd (zie figuur 10 hieronder);

  • Voor 7 van de 9 ambities zijn er zowel kansen als risico’s, waarbij er voor 5 ambities meer kansen op positieve effecten zijn dan risico’s op negatieve effecten (zie figuur 10 hieronder).

  • Voor de ambities een veerkrachtig en duurzaam Breda in 2040 gericht op een gezond leefmilieu en een veerkrachtig en duurzaam Breda in 2040 gericht op vitale natuur en landschap geldt dat er sprake is van meer risico’s op negatieve effecten dan kansen op positieve effecten. Dit komt met name doordat de indicatoren onder deze ambities meer risico’s op negatieve effecten dan kansen op positieve effecten laten zien. Dit betreft onder meer de indicatoren luchtkwaliteit en geluidhinder, Natura 2000-gebieden en biodiversiteit. Om deze ambities te halen moet het beleid aangescherpt worden.

Figuur 10: Doelbereik per ambitie

Deze figuur weergeeft het aantal kansen op positieve effecten en het aantal risico's op negatieve effecten. Deze aantallen zijn weergegeven per beleidsuitspraak.