Botsproeven

Middels botsproeven zijn de verschillende beleidsuitspraken met elkaar geconfronteerd en is benoemd of er sprake is van een kans op versterking (synergie) dan wel een risico op strijdigheden. Per beleidsuitspraak zijn de opgetelde aantallen kansen en risico’s opgenomen. Het gaat om een rekenkundige optelling, het geeft daarmee een algemeen beeld hoeveel kansen op versterkingen en risico’s op strijdigheid er geconstateerd zijn.

De beleidsuitspraken die de meeste kansen op versterking laten zien zijn de uitspaken gerelateerd aan mobiliteit. Deze uitspraken gerelateerd aan mobiliteit bieden kansen op versterking met de beleidsuitspraken gericht op woningbouw en voorzieningen. Dit doordat de algemene bereikbaarheid van zowel woningbouw, bedrijvigheid als voorzieningen versterkt kan worden als gevolg van het beleid.

Naast beleidsuitspraken die overwegend kansen op versterking laten zien zijn er ook beleidsuitspraken die en risico op strijdigheid laten zien. Uit figuur 11 kan afgeleid worden dat dit met name betrekking heeft op de uitspraak gericht op buitengebied en groen. Risico’s worden vooral voorzien ten aanzien van mobiliteit en energie/warmtenet.

Voor de thema’s woningbouw en bedrijvigheid geldt dat er sprake is van zowel een risico op strijdigheid als een kans op versterking. Wat betreft de beleidsuitspraak gericht op circulariteit geldt dat er geen sprake is van kansen op versterking of risico's op tegenstrijdigheid.

Figuur 11: Botsproeven

Deze figuur weergeeft het aantal kansen op positieve effecten en het aantal risico's op negatieve effecten. Deze aantallen zijn weergegeven per thema.