Welkom op de website van het digitale milieueffectrapport (planMER) voor de Omgevingsvisie van de gemeente Breda. Het PlanMER is in opdracht van de gemeente Breda opgesteld door Royal HaskoningDHV. In de Omgevingsvisie geeft de gemeente een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Breda. Het planMER biedt inzicht in de mogelijke kansen en risico’s van het nieuwe beleid voor het milieu; in breed perspectief voor de gehele fysieke leefomgeving. Op basis hiervan worden aandachtspunten meegegeven voor het vervolg. In het menu bovenaan deze pagina klikt u door naar de verschillende onderdelen van het planMER. Hieronder leest u meer over de inhoud van het planMER en de Omgevingsvisie.

Deze website kan het best worden bekeken met Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox.

Omgevingsvisie gemeente Breda

Naar verwachting wordt op 1 januari 2022 de Omgevingswet ingevoerd. De gemeente Breda moet als lokale overheid de Omgevingswet implementeren. De Omgevingswet voegt 26 wetten over de fysieke leefomgeving samen tot één wet. Het is verplicht voor gemeenten om als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet een Omgevingsvisie op te stellen en die door de gemeenteraad te laten vaststellen.

In haar Omgevingsvisie schetst de gemeente Breda een toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving, waarin integrale keuzes over de inrichting van gebieden worden gemaakt. Het achterliggende doel van het omgevingsbeleid is erop gericht de kwaliteit van leven van de inwoners van Breda te verbeteren.

De Omgevingsvisie is het kader waarbinnen Breda een omgevingsplan opstelt. Een omgevingsplan bevat concrete regels en maatregelen waarmee de Omgevingsvisie tot uitvoering gebracht wordt. Gekoppeld aan de Omgevingsvisie wordt de procedure van de m.e.r. doorlopen omdat de Omgevingsvisie kaders stelt voor activiteiten die volgens de wet m.e.r.-plichtig of m.e.r.- beoordelingsplichtig zijn. Daarnaast is op voorhand niet uit te sluiten dat als gevolg van de strategische keuzes in de Omgevingsvisie significante negatieve effecten optreden op Natura 2000-gebieden gelegen in de gemeente of in directe nabijheid van de gemeente Breda, zoals het Ulvenhoutse Bos.

PlanMER

Het proces van de milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel voor besluitvorming. Het doel van de m.e.r. is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen bij de vaststelling van plannen en besluiten. Een belangrijk product van de m.e.r. is het milieueffectrapport (MER; voor strategische plannen heet dit planMER). 

Het planMER is gelijktijdig opgesteld met de ontwerp Omgevingsvisie en heeft gedurende dit traject waardevolle informatie opgeleverd voor de Omgevingsvisie. Op welke wijze dit is gebeurd en van invloed is geweest op de Omgevingsvisie kunt u teruglezen in dit planMER. Daarnaast zijn aanbevelingen voor het vervolgtraject geformuleerd, bijvoorbeeld voor programma’s en de monitoring. Ook dit kunt u terug lezen in dit planMER.

Naast het opstellen van het planMER is ook een Passende Beoordeling opgesteld. De Passende beoordeling was nodig omdat niet op voorhand kon worden uitgesloten of de Omgevingsvisie significante gevolgen heeft op Natura 2000-gebieden. De belangrijkste uitkomsten van de Passende Beoordeling zijn opgenomen in dit planMER.

Het planMER (incl. Passende beoordeling) gaat gezamenlijk met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. De terinzagelegging vindt plaats in het voorjaar van 2021. U kunt gedurende deze periode op beiden zienswijzen indienen. Daarnaast wordt het planMER getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Dit is een door het Rijk ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. Tezamen wordt dit meegenomen in de verdere afronding en vaststelling van de Omgevingsvisie.

Dit iReport betreft de samenvatting van het planMER. Het volledige planMER kunt u hier vinden.